Privacy

POLICY

Privacy policy

Privacy Policy – www.koanfloat.nl

In het privacyreglement worden de volgende definities gebruikt:

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Koan Float
Herengracht 321
1016 AW Amsterdam

Toelichting op het Reglement

Koan Float mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Koan Float de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Koan Float worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

De persoonsgegevens die Koan Float gebruikt en het doel van het gebruik

Koan Float beschikt (mogelijk) over uw persoonsgegevens als u  klant wordt of bent van Koan Float, de website bezoekt, u aanmeldt voor nieuwsbrieven van Koan Float of als u via het contactformulier contact met ons opneemt. Koan Float verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomsten die klanten met Koan Float sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Koan Float verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die wij met jou hebben gesloten;
 • u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Koan Float verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit reglement. Uw persoonsgegevens kunnen alleen door personen die werkzaam zijn voor Koan Float worden ingezien, tenzij in dit reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door ons beveiligd tegen onbevoegde toegang.

De beveiliging bestaat:

 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor de personen die werkzaam zijn voor Koan Float om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen die werkzaam zijn voor Koan Float hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Koan Float verstrekte persoonsgegevens;
 • Koan Float heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Koan Float hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Koan Float zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van de gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de bewaarde persoonsgegevens te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email via info@koanfloat.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt er uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na uw verzoek bericht van ons.

Bij klachten over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen en proberen we samen met een oplossing te komen.  Voor (andere) opmerkingen/vragen/suggesties kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via het onderstaand adres.

Koan Float
Herengracht 321
1016 AW Amsterdam

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten en de informatie op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.koanfloat.nl